Privacy Policy

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a honlapon, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Adatkezelés célja

Tóth Zoltán Balázs (Cím: 1043 Budapest, Erzsébet utca 19., a továbbiakban, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki: security-science.org Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a security-science.org/privacy-policy/ címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszolom kérdését. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő adatai

Név / cégnév: Tóth Zoltán Balázs / Külügyi Műhely Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) Cím: 1043 Budapest, Erzsébet utca 19. E-mail: info@security-science.org Telefon: +36 30 473 3508 Weboldal megnevezése, címe: security-science.org Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: security-science.org/privacy-policy/

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

A kezelt személyes adatok köre

Technikai adatok Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookiek (Sütik)

A Sütik feladata
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében. A testre szabott kiszolgálás érdekében a rendszer a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a security-science.org weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
security-science.org és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A cookie kezelés jogalapja
A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor az 5.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. A cookie-k törléséről bővebb információt a böngészőjében talál.
A weboldalon használt sütik listája

Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.); a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (Pmt.); a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.). Az adatkezelő adattérképet készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje. Online kapcsolatfelvételi űrlaphoz kapcsolódó adatok Weboldalon keresztül lehetőség van árajánlat kérésére, online kapcsolatfelvételre, ennek során elkért személyes adatok: Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok az árajánlat elkészítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok: Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a kapcsolatfelvétel és az árajánlat elkészítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. Ügyfél kapcsolati adatok Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom: Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. Szerződéskötés során megadandó személyes adatok A megbízási szerződés megkötéséhez az alábbi személyes adatok szükségesek: Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. Számlázáshoz kapcsolódó adatok Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja: Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás. Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a security-science.org domain és aldomainjei férnek hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Tárhelyszolgáltatás:
EVOLUTIONET Kft Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. E-mail: www.Domain-Tarhely.net Tel: +36 30 503 1929 Megismert adatok köre: security-science.org domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.
Google Analytics:
Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland Megismert adatok köre: a security-science.org weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.
Facebook oldal:
Meta Platforms Ireland 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.
Twitter oldal:
Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 United States Adatkezelési tájékoztató: https://www.twitter.com/privacy Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás
LinkedIn oldal:
LinkedIn Corporation 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonja.
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.